A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

Acte normative principale

 1. Ordinul nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 3. Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
 4. Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
 5. Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Alte acte normative

 1. Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 94/62/CE/1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;
 2. Hotararea nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 3. Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/12/CE/2004 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje;
 4. Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 5. Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 6. Hotararea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
 7. Hotararea nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
 8. Hotararea nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 9. OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.
 10. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
 11. Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 07.02.2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
 12. Ordinul nr. 1356/2013 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala;
 13. Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
 14. Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu.
 15. Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016