A | A

  Caută în site:
 

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult
(Programul "Casa Verde Clasic")

     Cine poate participa la program?

Unităţile administrativ-teritoriale;
Instituţiile publice;
Unităţile de cult

     Unde se depune dosarul de acceptare?

Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, numerotată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu

     Ce tipuri de proiecte pot fi finanţate?

În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

     Care sunt criteriile de eligibilitate?

Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, fondul pentru mediu, conform legislației naționale în vigoare b) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă; c) să nu fie înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală, precum și cu fapte care privesc disciplina financiară; d) să facă dovada că poate să asigure și va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului; e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren și construcție, pe care urmează să se implementeze proiectul. f) să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis g) în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă, funcțional.

     Care este numărul cererilor de finanţare ce pot fi depuse?

Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni de finanțare o singură cerere de finanțare. Unitățile administrativ-teritoriale/Instituțiile publice/Unitățile de cult pot solicita finanțare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiași cereri de finanțare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanțare este obligatorie întocmirea unei documentații tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).

     Care este cuantumul finanţării?

(1) Finanțarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanțat împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuția proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.
(3) Finanțarea se face eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanțare și pe măsura realizării proiectului.
(4) Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(5) Cuantumul finanțării pentru instituțiile publice nu poate depăși valoarea de 2.000.000 lei.
(6) Cuantumul finanțării pentru unitățile de cult nu poate depăși valoarea de 500.000 lei.
(7) Cuantumul finanțării în cazul unităților administrativ-teritoriale nu poate depăși următoarele valori:
                 a) 4.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
                 b) 3.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000;
                 c) 2.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 și 50.000;
                 d) 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 și 20.000;
                 e) 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

Cuantumul finanțării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanțare de către un solicitant.

     Conţinutul dosarului pentru Unitățile administrativ-teritoriale:

Unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program trebuie să depună documentele regăsite la art. 11, alin (1)

     Conţinutul dosarului pentru Instituțiile publice/Unitățile de cult:

Instituțiile publice/Unitățile de cult care doresc participarea la Program trebuie să depună documentele regăsite la art. 11, alin (2)

     Care sunt cheltuielile eligibile?

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:
a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, echipamente, subansamble, construcții aferente instalațiilor);
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA);
d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiția de bază.

Sumele nedecontate privind cheltuielilepentru proiectareși consultanță nu se vor reporta pentru execuție lucrări și se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanțare.

     Care sunt cheltuielile neeligibile?

Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:
   a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanțare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);
   b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar;
   c) costurile de exploatare a instalațiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;
   d) cheltuielile realizate în regie proprie;
   e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor și autorizațiilor;
   f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului.
   g) cheltuielile aferente profitului.

     Contestarea rezultatului:

Solicitanții nemulțumiți de decizia Comitetului director/de avizare pot depune o contestație la sediul Autorității în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina de internet a acesteia a proiectelor aprobate și a celor respinse;
Contestațiile se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziție a președintelui Autorității;
Soluționarea contestațiilor se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor;
Pentru solicitanții respinși în etapele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror contestații au fost admise de către comisia de contestații se va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a contesta și după această fază.

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016